GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


http://www.pidunya.com; Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Caddesi Cevher Apt. No:3 Kat:1 Daire:2 Şişli/İstanbul adresinde mukim Yağmur Fuarcılık Yayıncılık Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi’nin plastik hammadde alıcılarını ve satıcılarını/tedarikçilerini; arz-talep-teklif sunma ve ticari alışveriş amaçlı bir araya getiren dijital bir hizmet platformu ve markasıdır. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu kişi Yağmur Fuarcılık Yayıncılık Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi olup, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında "pidunya.com” olarak anılacaktır. 

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni; bu siteyi veya bu site aracılığıyla, ya da bu siteyle bağlantılı olarak sağlanan hizmetler neticesinde bu hizmetlerden faydalanan kullanıcıların kişisel verilerinin ne şekilde işlendiği ve korunduğu ile ilgili bilgi sunma amacıyla hazırlanmıştır...

Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı – soyadı, kimlik no, firma adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel veriler” olarak anılacaktır.

pidunya.com kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

Sitemiz üzerinden veya mobil uygulamadan üyelik işlemi gerçekleştirerek veya üyelik işlemi gerçekleştirmeksizin doğrudan sitemiz/mobil uygulamamız üzerindeki hizmetlerden faydalanan kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Genel Kanun Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda pidunya.com olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuata uygun olarak kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kılınan her türlü bilginizi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, bizimle paylaştığınız her türlü bilgiyi Veri Sorumlusu sıfatıyla korur, işler, kullanır ve saklar.

İşlenen kişisel verilerinin bir kısmı, doğrudan üyelik, abonelik veya profil oluşturma sırasında veya sonrasında Kullanıcı tarafından sağlanmakta olup bir kısım kişisel veriler ise otomatik yollarla elde edilmektedir. Kullanıcı’nın bizzat pidunya.com ile paylaştığı bilgiler şunlardır:

Firma Adı

TC Kimlik No

Ad, Soyad

Firmadaki Görevi

Faaliyet Alanı

Adres

Telefon Numarası

Faks Numarası

Web adresi

Mail adresi

Vergi Dairesi ve No

Kullanıcının bizzat sağlamadığı ancak otomatik yollarla elde edilen veya tarafımızca üretilen kişisel veriler şunlardır:

·       Tarayıcı çerez (cookie) bilgileri

·       Kullanıcı işlem bilgisi (IP adresi)

·       Genel konum verileri

·       Site içi hareketler-sayfa gezinti bilgileri

·       Davranışsal veya özelleştirilmiş reklamcılık verileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kullanıcıların üyelik, abonelik veya profil oluşturma sırasında sağlamış olduğu bilgiler, üyelik işleminin gerçekleştirilebilmesi ve gerektiğinde tarafımızca Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmaktadır. Kullanıcıların kişisel verilerini, kanuni sınırlar çerçevesinde yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kullanıcılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, site içi deneyimlerini zenginleştirmek, şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde kullanmak, istatistiksel değerlendirmeler yapmak, pazar araştırmalarında bulunmak, yeni ürün ve hizmetleri kullanıcılara tanıtmak ve yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturmak ve ayrıca pidunya.com üzerinden sunulan reklamları kişiselleştirilebilmek amacıyla da bu veriler Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden kullanılabilir. Ayrıca pidunya.com bu bilgileri Grup Şirketleri ve iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi pidunya.com tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve kullanabilir. Kullanıcı, var olan hizmetleri kullandığı takdirde, bu sayılan veri işleme faaliyetlerine açıkça onay vermiş sayılacaktır.

Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel veriler kullanıcıların ayrıca rızası alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çerezlerin (Cookies) Toplanması ve Kullanımı

Site ziyaret edildiğinde "cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar Kullanıcı’nın sitenin kullanımını kolaylaştırması amacıyla saklanıp daha sonra da kullanılabilir. Bir çerezin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi sonucunda depolanan bilgi türü PC’ye özgüdür ve IP adresi, PC’nin web sitesini ziyaret tarih ve saati, web sitesinin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen web sayfalarının başarıyla Kullanıcı’ya sunulup sunulmadığı gibi verileri içerir. Bu bilgiler anonimdir. Kişiye ait değil, bilgisayara aittir.

Çerez verilerinden, web sitesinin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve web sitesinin optimum seviyede çalışıp çalışmadığını görebilmek amacıyla yararlanılır. Bu, verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini, keyifli ve yenilikçi bir çevrimiçi (online) deneyim sunulmasını mümkün kılar.

Dijital platformda yer alan çerezler üzerinden kişisel verileriniz toplanabilir, toplanan veriler kanuna uygun olarak işlenebilir, aktarılabilir ve saklanabilir.

Tarayıcınız üzerinde uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz, fakat bunu yaptığınız takdirde bu web sitesini tam işlevli bir biçimde kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayınız. İnternet sitemizi kullanarak veya hizmetlerimizden faydalanarak kişisel verilerinizin üçüncü şahıs servis sağlayıcılar tarafından işlenmesine onay vermektesiniz. Web sitesinin kullanılması halinde işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kabul edilmiş sayılacaktır.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Elde edilen kişisel veriler, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklanmaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanmaktadır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla pidunya.com’un meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde pidunya.com tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kullanıcıların kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumları başlıca şunlardır:

· Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde pidunya.com’a yöneltilen bilgi ve belge talepleri,

· pidunya.com’un ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu ilişkilerin yürütülmesi açısından gerekli olması,

· Gerekli durumlarda başka şirketlerin hizmetlerinden faydalanırız ve bunlardan bazılarıyla kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Örneğin, abonelik işlemleri için anlaşmalı olduğumuz İyzico Sanal Pos aracılığı ile abonelik bedeli ödemenizin gerçekleştirilmesini sağlarız.

· Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması.

Kayıtların Doğru Olarak Tutulması

Kullanıcılara ait bilgilerin mümkün olduğunca doğru olması amaçlanmaktadır. Kullanıcılar Site’ye üyelik bilgilerini doldururken doğru ve gerçek bilgi vermeyi baştan taahhüt eder. Bilgiler Yağmur Fuarcılık tarafından kurumsal araştırması yapıldıktan sonra kabul edilir ve şifre aktivasyonu sağlanır. Kullanıcı doğru bilgiler vermemişse Yağmur Fuarcılık kullanıcının üyelik işlemini gerçekleştirmeme ve ek belge isteme hakkına sahiptir.

Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, pidunya.com haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir.

Kullanıcı’nın Tercihleri ve Hakları

Gizliliğinize ilişkin konularda bazı tercihlerde bulunabilirsiniz. Pidunya.com tarafından talep edilen kişisel verilerinizi vermeyi her zaman reddedebilirsiniz. Ancak, vermeyi reddettiğiniz bilgilerin hizmetlerimizi sunabilmemiz için zorunlu olduğu durumlarda, hizmetlerimizden faydalanamazsınız.

Kişisel veri sahibi olarak her kullanıcı, [email protected] e-posta adresine mail atarak; kanunun kendisine (ilgili kişi olan) tanıdığı hakları kullanmak, yayın ve gizlilik politikamızla alakalı bilgi almak için bizimle bağlantıya geçebilir.

Kullanıcı kendisiyle ilgili:

Yasal düzenlemeler doğrultusunda aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. Dilediğiniz zaman firmamıza başvurarak kişisel verilerinizin;

·       İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

·       Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.

·       Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

·       Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

·       Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

·       Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı belgenin sonundaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşarak kullanabilirsiniz. Bu başvuruyu yaparken sizi tanıyabilmemiz için, kayıt olurken ya da hizmetlerimizden yararlanırken verdiğiniz bilgilerinizi tam olarak belirtmeniz gerekir.

Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

· Firma Adı,  Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza,

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

· Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

· Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

· Talep konusu,

· Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği Ve Korunması

Kişisel verileriniz pidunya.com’un koruması altındadır. Kanun uyarınca;

· Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

· Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve

· Kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla pidunya.com tarafından elde edilen tüm kişisel veriler, sektörde kabul görmüş makul güvenlik şartlarına tabi olarak iletilmekte ve saklanmaktadır. Ödeme verilerinin güvenliği iyzico firmasının PCI DSS (Ödeme Sektörü Veri Güvenliği Standartları) Level 1 uyumlu altyapısıyla sağlanmaktadır ve kişisel verilerin aktarıldığı bağlantılar şifrelenerek korunmaktadır.

Gerekli bütün veri güvenliği önlemlerin alınmasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, pidunya.com’un herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacağı gibi ayrıca web sitesi üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde de pidunya.com söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik de herhangi bir hukuki sorumluluk taşımamaktadır.

Yasal Uyarı

Bu web sitesinde yer alan bütün bilgiler genel nitelikte olduğundan bunlara dayanarak karar verilmemesi gerekir. pidunya.com bu web sitesinde sunulan bütün bilgilerin, web sitesine dâhil edildiği an itibariyle, doğru olmasına gayret etmekte, ancak bunların doğru olduğuna dair garanti vermemektedir.

Bu bilgilere dayanarak verilen kararların sonuçlarından, uğranılabilecek zarar, ziyandan pidunya.com sorumlu değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesi telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan bilgi, belge, rapor, şema, fotoğraf, görüş v.b içerik, program akışı gibi malzemeler içermektedir. Telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının tamamı pidunya.com mülkiyetindedir.

Bu web sitesinde bulunan bütün ticari markalar bu web sitesinde kullanılmak üzere sahipleri tarafından pidunya.com' a izin vermiştir. pidunya.com bu web sayfasının gerek kullanım koşullarında, gerekse yukarıda yer alan yasal uyarıda zaman zaman değişiklikler yapabilir.

Bu web sitesine girerek o an için geçerli olan koşulları ve yasal uyarıyı kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları ve yasal uyarı kontrol etmeniz gerekir.

Web Sitesinde Değişiklik Yapılması/Web Sitesinin Faaliyeti

pidunya.com her zaman için bu web sitesinin formatında ve içeriğinde değişiklik yapabilir.

http://www.pidunya.com içeriğin güncellenmesi ya da başka nedenlerle destek ya da bakım çalışmaları sırasında bu web sitesinin faaliyetini askıya alınabilir, pidunya.com her zaman için, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu web sitesine erişime son verme hakkına sahiptir.

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler

pidunya.com, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni hükümlerinde değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte geçerlilik kazanır.

Yetkili Mahkeme

Bu Site, ve işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni, yerel hukukun izin verdiği ölçüde ve kanunlar ihtilafı sonucunu doğurmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Mevzuatına göre yorumlanacak ve geçerli olacaktır. Bu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni sebebiyle doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır ve üçüncü taraflar aracılığı ile anlaşma sağlanması yoluna gidilmez.

Ticari İletişim Rıza Metni

Pidunya.com tarafından sunulacak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, bizzat kendisi ve/veya hizmet sağlayıcıları tarafından; her türlü reklam, tanıtım ve bilgilendirme, ihtiyaçlarıma özel fırsatlar geliştirilmesi, benimle olan bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları, amaçlarıyla tarafıma kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ve benzeri her türlü elektronik iletişim aracı ile Ticari Elektronik İleti gönderilmesini, benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

*** Kişisel verilerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasıyla ilgili detaylı bilgiyi https://www.kvkk.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.

Yağmur Fuarcılık Yayıncılık Tanıtım Himetleri Limited Şirketi (pidunya.com)

Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Caddesi Cevher Apt. No:3 Kat:1 Daire:2 Şişli/İstanbul

Tel: +90 212 272 45 60

Faks. +90 212 272 45 59

Email: [email protected]